apache 설정에서 proxy를 사용하기 위해서 mod_proxy 와 관련된 몇가지 so파일들을 컴파일 하는 방법에 대해 정리해 드리겠습니다.

별로 어렵지 않으니 따라하시다 보면 /modules/ 안에 mod_proxy.so파일이 생성된걸 확인하실수 있으실거예요.

apache mod_proxy.so 컴파일 방법

1) /apache/httpd-2.2.34/modules/proxy 해당 경로 이동

2) 아래 4개 컴파일 수행 (apache-2.2.34 설치된곳 경로지정)

/apache/apache-2.2.34/bin/apxs -i -a -c mod_proxy.c proxy_util.c

/apache/apache-2.2.34bin/apxs -i -a -c mod_proxy_http.c proxy_util.c

/apache/apache-2.2.34bin/apxs -i -a -c mod_proxy_connect.c proxy_util.c

/apache/apache-2.2.34/bin/apxs -i -a -c mod_proxy_ajp.c proxy_util.c ajp_header.c ajp_utils.c ajp_link.c ajp_msg.c

3) /apache/apache-2.2.34/modules 경로에 proxy 관련 파일 생성 확인 (4개)

mod_proxy_ajp.so
mod_proxy_connect.so
mod_proxy_http.so
mod_proxy.so

4) httpd.conf 에 삽입

LoadModule proxy_module modules/mod_proxy.so
LoadModule proxy_ajp_module modules/mod_proxy_ajp.so
LoadModule proxy_balancer_module modules/mod_proxy_balancer.so
LoadModule proxy_connect_module modules/mod_proxy_connect.so
LoadModule proxy_ftp_module modules/mod_proxy_ftp.so
LoadModule proxy_http_module modules/mod_proxy_http.so
LoadModule proxy_scgi_module modules/mod_proxy_scgi.so

위처럼 하시면 일단 apache 에서 proxy를 사용하기 위핸 최소 조건인 mod_proxy.so파일의 설정이 완료된것입니다.

그럼 열공하세요..^^~

출처 : https://m.blog.naver.com/kletgdgo/90141426279